Shop Mobile More Submit  Join Login
[AGONY] Shiriki: As a wolf... by Wind1006 [AGONY] Shiriki: As a wolf... by Wind1006
Art for :icona-g-o-n-y:

Draw this so you guys know that I'm still alive.......:iconhecryplz:
Well, failed shading on the wolf head and I swear I will never mess up with fur in my traditional art again!!! :iconsobbplz:

----------------------------------------------------------------------------

Pencil and pigment liner - A5 paper

----------------------------------------------------------------------------

Shiriki @ Me

:icondonotuseplz::iconmyartplz:
Add a Comment:
 
:iconthe-unknown-111:
the-Unknown-111 Featured By Owner Jan 11, 2014  Hobbyist General Artist
It's still pretty amazing.. the fur is my favorite part :O
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jan 11, 2014  Hobbyist Artist
Fur is the most time-consuming and exhausting part for me. It took me more than an hour to work with his robe
Reply
:iconthe-unknown-111:
the-Unknown-111 Featured By Owner Jan 12, 2014  Hobbyist General Artist
It'd take me a while too if I could actually draw fur But nevertheless, it's still good work! :o
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Dec 9, 2013  Student Traditional Artist
:icongyaa3plz: omg
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Dec 9, 2013  Hobbyist Artist
:iconheblushplz:
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Dec 9, 2013  Student Traditional Artist
:iconcabtplz::iconhappylittlekidplz: trong hình tớ thấy hình như cậu khóc làm chảy hết masscara rồi kìa ...
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Dec 10, 2013  Hobbyist Artist
((đó...là cái sẹo mà)) :iconpapmingplz:
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Dec 11, 2013  Student Traditional Artist
:iconcabtplz::iconhappylittlekidplz: a ha ha ha 
...
(( dĩ nhiên là tôi biết chứ :iconmingwhatdoplz: ))
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Dec 11, 2013  Hobbyist Artist
:iconshirikiplz: ......*dụi dụi mắt*...lạ thật mình có khóc đâu nhỉ?.... *cụp tai ngồi nghĩ*...mà mascara là cái gì cơ?
((chú thích làm làm khó tôi vậy?)) :iconpapmingplz:
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Dec 11, 2013  Student Traditional Artist
:iconcabtplz: :iconhappylittlekidplz: ũa ?! Bạn hỗng biết máts ca ra là cái gì sao ? là cái này nè :iconureshiiplz: *Chọc vô mắt 

(( Cho chú luyện phản xạ trong tình huống bất ngờ :iconpapmingplz: ))
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Dec 12, 2013  Hobbyist Artist
:iconshirikiplz: *túm tay Cabt* Thì ra đây là mascara hả? Chỗ tui không có cái này nhưng có dùng thứ tương tự *lôi ra 1 hũ đen ngòm* Đảm bảo cái mát ca ra của Cabt không tự-nhiên-tinh-khiết-và-thân-thiện-với-môi-trường bằng món này của tôi đâu *vừa cười vừa chét mặt Cabt đen thui* :iconureshiiplz:
Reply
(1 Reply)
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Dec 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:icongyaaplz:  why so cool?
prince Shiriki, as Princess Mononoke  :iconming-roseplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Dec 9, 2013  Hobbyist Artist
:iconohmygodplz:
Reply
:iconnigiri-chan:
Nigiri-chan Featured By Owner Dec 9, 2013  Hobbyist Artist
*bắt tay* cùng chung một suy nghĩ ~~~ :iconmingcoolplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Dec 9, 2013  Hobbyist Digital Artist
:icongnimplz::iconhandshakeplz::iconmingplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 8, 2013
Image Size
300 KB
Resolution
832×602
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
310
Favourites
32 (who?)
Comments
62
×